Gminny Zespół Interdyscyplinarny

GMINNY ZESPÓŁ  INTERDYSCYPLINARNY

DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

88-160 Janikowo ul. Miła 11

Tel. 52 3514437

 

W gminie Janikowo zespół interdyscyplinarny został powołany uchwałą Rady Miejskiej          z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz zarządzeniem Burmistrza  z dnia 7 września 2011 roku.

 

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – Aneta Płuciennik

- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – Roman Kiełb

- Policji – dzielnicowy Krzysztof Filipczak

- oświaty – pedagog Krystyna Wesołowska i Małgorzata Warnke

- ochrony zdrowia – pielęgniarki  środowiskowe: Małgorzata Klonowska i Elżbieta Nowak

 

Zespół  interdyscyplinarny – jest to ciało strategiczne kształtujące w danej gminie lokalną politykę  przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma stały skład, a jego członkowie są powoływani przez  burmistrza  i pełnią swą funkcję do momentu ich odwołania.

 

Zadania zespołu interdyscyplinarnego:

 • Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • Podejmowanie działań w środowisku dotkniętym  przemocą w rodzinie,
 • Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
 • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

CEL: kształtowanie lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

Interwencja w rodzinach, w których stwierdzono występowanie przemocy, odbywa się za pomocą procedury Niebieskiej Karty oraz poprzez powołanie do udzielenia pomocy konkretnej rodzinie grupy roboczej.

 

Grupa robocza – to ciało powoływane doraźnie do zajęcia się problemem przemocy                w konkretnej rodzinie. W skład grupy roboczej będą wchodzili pracownicy, na co dzień wykonujący czynności służbowe/zawodowe na rzecz danej rodziny, a więc np. pracownik socjalny, policjant dzielnicowy, pedagog szkolny czy pielęgniarka środowiskowa.

 

 

 

Zadania grup roboczych:

 • Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Niezależnie od grupy profesjonalistów, którzy wejdą w jego skład, zdaniem ich jest współpraca z sobą w sposób skoordynowany, poprzez łączenie swojej wiedzy i skuteczne jej wykorzystanie w pracy zespołowej. Zadaniem poszczególnych członków jest wykorzystanie własnych umiejętności, możliwości i skuteczności działań, wynikających z realizacji zadań statutowych instytucji i organizacji, które reprezentują, oraz ich bogatego doświadczenia.

 

 

CZYM  JEST PRZEMOC

 

Przemoc - zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

 

Jednorazowe lub powtarzające się umyślne działania lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w rozumieniu art.115§11 kk lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu psychicznym lub fizycznym,      a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Formy przemocy w rodzinie

 

Przemoc fizyczna – każde zachowanie, którego celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego wbrew jej woli, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia

 

Przemoc seksualna – zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary do podjęcia niechcianych zachowań o charakterze seksualnym

 

Przemoc psychiczna – zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu oraz pozbawienie jej poczucia bezpieczeństwa        i kontroli nad własnym życiem

 

Przemoc ekonomiczna – uzależnienie ekonomiczne od sprawcy

 

 

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia przemocy

W przypadku zgłoszenia przemocy lub gdy zachodzi podejrzenie o stosowaniu przemocy -  przedstawiciel jednej z  wymienionych wcześniej instytucji uruchamia procedurę Niebieskiej Karty. Wypełnia kartę A, w której odnotowuje fakty i okoliczności dotyczące wystąpienia przemocy, a następnie w ciągu 7 dniu przekazuje tę kartę do przewodniczącego Zespołu. Następnie przewodniczący Zespołu powołuje grupę roboczą mającą zająć się konkretnym przypadkiem przemocy. W skład tej grupy roboczej wchodzą najczęściej: pracownik socjalny, dzielnicowy, przedstawiciel GKRPA. Gdy w rodzinie są dzieci powołuje się także pedagoga szkolnego, wychowawcę przedszkolnego  lub pielęgniarkę środowiskową.

Grupa robocza zapoznaje się z sytuacją w danej rodzinie i opracowuje plan pomocy tej rodzinie. 

- osoba doznająca przemocy najczęściej otrzymuje pomoc w formie zapewnienia schronienia, pracy socjalnej, wsparcia psychologicznego, porady prawnej oraz jest informowana o wszelkich możliwościach uzyskania wsparcia dla ofiar przemocy.

- w stosunku do osób stosujących przemoc-  można zastosować:

 • środki izolacji np. zatrzymanie osoby podejrzanej, tymczasowe aresztowanie, zakaz zbliżania się, nakaz opuszczenia lokalu
 • programy korekcyjno-edukacyjne

Praca z rodziną, w której występuje przemoc, trwa najczęściej około kilku miesięcy i dopiero w przypadku ustąpienia przemocy lub braku przesłanek do dalszego działania można zakończyć procedurę Niebieskiej Karty.

 

Jak reagować ?

Przede wszystkim należy powiadamiać zasadnicze służby publiczne, tj. Policję lub Ośrodek Pomocy Społecznej, które zobowiązane są do podjęcia interwencji w danym środowisku         i w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy założyć Niebieską Kartę.

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY OFIAROM PRZEMOCY:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

    Miła 11, 88-160 Janikowo

    tel: 52 3583607, 52 3514435, 52 3514437

2. Komisariat Policji

    Przemysłowa 6

    88-160 Janikowo

    tel: 52 3582820, 52 3582821

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    Kozala 3

    88-160 Janikowo

    tel: 663 202 472

4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

    Mątewska 17

    88-100 Inowrocław

    tel: 52 3592249

WAŻNE TELEFONY:

1. Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” – nr 801 12 00 02

2. Numery alarmowe: 997 lub 112

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2015 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wiesława Gajewska
Ilość wyświetleń: 2983
11 czerwca 2019 14:08 (Joanna Śmiełowska) - Zmiana treści zakładki.
24 marca 2015 10:34 (Wiesława Gajewska) - Zmiana treści zakładki.
24 marca 2015 10:28 (Wiesława Gajewska) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Wypłata świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych - 21.01.2020 i 22.01.2020 r.::Wypłata świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych - 21.01.2020 i 22.01.2020 r.::